De vereniging

De vereniging

Algemeen

Vrijzinnigen Rhenen heet statutair nog steeds Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Rhenen. Ze participeert behalve in de landelijke vereniging sinds 1935 ook in het regionale samenwerkingsorgaan Stichting Zuid-Veluwe-Vallei. Deze is aanvankelijk de werkgever van de predikanten, die in de regio werkzaam zijn, later de uitvoerder van de financiële behartiging van hen. De afdelingen waren elk vertegenwoordigd in het Algemeen – en Dagelijks Bestuur van de Stichting. Rond 2018 is de Stichting wegens gebrek aan bestuursleden in een slaapstand gezet. Er is nog wel onderling contact. Ook de regioviering in de herfst, waar de afdelingen om beurten gastheer zijn, vindt nog steeds plaats.


Duurzaamheid

De vereniging probeert een duurzame gemeenschap te zijn. Zo heeft zij zich aangesloten bij de landelijke organisatie Fair Trade, wat inhoudt dat zij zo veel mogelijk Fair Trade-producten in haar keuken gebruikt.

Om het energiegebruik te verminderen zijn op het dak van het gebouw een zestal zonnepanelen aangebracht.


Organisatie

Tot voor kort werkte het bestuur nauw samen met commissies en werkgroepen, die uit de leden, begunstigers of belangstellenden van De Vlam bestonden. De commissies waren voor het organiseren van Programma de Vlam in brede zin, de werkgroepen voor de praktische zaken als onderhoud van gebouw en tuin, koffie- en theevoorziening en ledenbezoek.

Met de toename van de vergrijzing is geleidelijk aan het onderhoud aan gebouw en tuin uitbesteed aan professionele bedrijven. Per januari 2022 is de organisatie van alle culturele activiteiten en de exploitatie van het gebouw overgedragen aan de zelfstandige stichting Podium de Vlam.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de invulling van de zondagse en overige, niet-culturele bijeenkomsten.

Als eigenaar van het gebouw heeft het bestuur nauw contact met dat van Podium de Vlam, in het bijzonder met zijn penningmeester, die tevens de penningen van de vereniging beheert.

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de afdeling zowel op bijeenkomsten van de Vrijzinnigen op landelijk en regionaal niveau als op lokale bijeenkomsten.

Lidmaatschap en contributies

De vereniging kent leden en begunstigers. Zij hebben recht op alle diensten, die de vereniging te bieden heeft, en genieten een korting op de entreegelden voor activiteiten van Podium de Vlam. De leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering, begunstigers niet, maar zij zijn hierin wel welkom en hun inbreng wordt gewaardeerd.

Voor de dekking van de lopende exploitatie is de vereniging afhankelijk van contributies van leden en begunstigers, collectes bij de vieringen en verhuur van het gebouw. De vereniging heeft de ANBI status wat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De lidmaatschapsbijdrage is naar draagkracht. Als landelijke norm geldt een bijdrage van 1½ % van het belastbaar inkomen. Er geldt een minimumbijdrage per lid van € 200,= per jaar en voor elk volgend lid uit een gezin of samenlevingsverband is dit € 100,=. Voor begunstigers geldt een minimum jaarbijdrage van € 100,= evenals voor elk volgend lid uit een gezin of samenlevingsverband.


Penningmeester: Mw. H. Goosmann, tel: 06-44558133

Bankrekening: NL ABNA 0478 6000 97 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Rhenen.


Vragen, ideeën of interesse in lidmaatschap ? Zie contact

Activiteiten en pastoraat

Door de overdracht van de culturele activiteiten naar Podium de Vlam vormen de vieringen de voornaamste activiteit van de vereniging. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waar ontmoeting centraal staat.

De vereniging is een hechte gemeenschap, waarin men omziet naar elkaar en met elkaar meeleeft. Indien gewenst kan onze pastoraal werker Monique van Zoest de leden helpen bij hun persoonlijke vragen.

Bijzondere diensten

Op verzoek van leden, begunstigers of belangstellenden kan een voorganger een bijzondere dienst verzorgen, bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden. Hierbij kan het bestuur bemiddelen.