ANBI

Contributie en ANBI-status

Bestuur en commissies

Het bestuur voert het beleid uit dat door de leden wordt vastgesteld. Dat gebeurt in samenwerking met de diverse commissies en werkgroepen die uit leden, begunstigers of belangstellenden van De Vlam bestaan. Indien nodig wordt theologisch advies ingewonnen ten behoeve van het programma. De volgende commissies en werkgroepen zijn actief: programma- en filmcommissie, kunstcommissie, liturgiecommissie, werkgroep pastoraat en werkgroep huishoudelijke zaken waaronder de kosters. Daarnaast worden website en facebook beheerd.

Leden en begunstigers

De vereniging kent leden en begunstigers. Zij hebben recht op alle diensten die de vereniging te bieden heeft en genieten een korting op de entreegelden voor de activiteiten van Programma De Vlam. Leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.

Contributies en bijdragen

Voor de dekking van de lopende exploitatie is de vereniging afhankelijk van contributies van leden en begunstigers, collectes bij de vieringen, entreegelden bij de programma-activiteiten en verhuur van het gebouw. De vereniging heeft de ANBI-status wat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De lidmaatschapsbijdrage is naar draagkracht. Als landelijke norm geldt een bijdrage van 1½ % van het belastbaar inkomen. Er geldt een minimumbijdrage per lid van € 200,= per jaar en voor elk volgend lid uit een gezin of samenlevingsverband is dit € 100,=. Voor begunstigers geldt een minimum jaarbijdrage van € 100,= evenals voor elk volgend lid uit een gezin of samenlevingsverband.

Bijzondere diensten

Op verzoek van leden, begunstigers of andere belangstellenden kan een voorganger een bijzondere dienst verzorgen. Hiervoor wordt een apart honorarium in rekening gebracht.

ANBI gegevens

Naam van de vereniging: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Rhenen, zich noemende Vrijzinnigen Rhenen

IBAN: NL17 ABNA 0478 6000 97 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Rhenen

RSIN: 815287987

KvK: 40478417

Omzetbelastingnummer: 8152.87.987.B.01

Bezoekadres: gebouw de Vlam, Beukenlaan 2, 3911XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043JJ Opheusden

Beleidsplan: het plan kunt u hier downloaden

Bestuurders: zie Contactpagina

Beloningsbeleid: bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag: het jaarverslag 2020-2021 kunt u hier downloaden.